นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง สำรวจโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ ชุมชนนาก่วมใต้ และชุมชนศรีปงชัย

เย็นของวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ออกสำรวจโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ อาทิ ตลาด ถนน ฟุตบาททางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ฯลฯ ภายในชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ ชุมชนนาก่วมใต้ และชุมชนศรีปงชัย เพื่อสำรวจสถานที่ก่อนการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาและบำรุงรักษา อำนวยประโยชน์แก่ประชาชน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวลำปาง ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลนครลำปาง ต่อไป