นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม 4 หน่วยงานหลัก ร่วมกันลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน​

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานเทศบาลนครลำปาง นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง ประชุมผู้เกี่ยวข้องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง ช่างผู้รับเหมา ช่างผู้ควบคุมงาน และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลำปาง เพื่อรับทราบปัญหา ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนบุญวาทย์ จังหวัดลำปาง และเพื่อหาแนวทางในการลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุก ๆ ด้านร่วมกัน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เข้าใจได้ว่า การทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ก็ฝากให้ทุกฝ่ายทำงานด้วยความรอบคอบ รัดกุม เน้นการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

ทั้งนี้​ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในฐานะผู้รับจ้าง แจ้งว่า จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา คือ ในช่วงสิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 นี้.