นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ประจำปี 2562 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง

นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศิลห้า ลด ละ อบายมุข ประจำปี 2562 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร ในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 โดยมีนายสมศักดิ์ เสริมสข ประธานชมรมเดิน-วิ่งนครลำปาง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า งานเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ ดังกล่าว ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 โดยการริเริ่มของสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สำหรับ วัตถุประสงค์สำคัญในการจัดงาน คือ เพื่อเป็นพุทธบูชา ถวายต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันพระพุทธเจ้า และเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมและออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่งสมาธิ ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีเพิ่มมากขึ้น โดยได้กำหนดให้วันนี้เป็น "วันวิ่งเพื่อสุขภาพไทย"

ทั้งนี้ มีผู้สนใจที่รักและใส่ใจในสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และนักวิ่งจากชมรมเดิน-วิ่งหนองกระทิง ชมรมเดิน-วิ่งโรงพยาบาลลำปาง ชมรมเดิน-วิ่งแม่เมาะ และชมรมเดินวิ่งเทศบาล 7 เป็นต้น.