นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 เพื่อชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน การจัดทำแผนพัฒนากองทุน และระบบการจัดทำบัญชีกองทุน โดยมี น.ส.ขัตติยา สำเภาทอง ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนการเคหะนครลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกกองทุนฯ ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ สหกรณ์เครดิตยูเนียนการเคหะนครลำปาง เทศบาลนครลำปาง