นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ ชุมชนท่ามะโอ ชุมชนศรีล้อมแสงเมืองมา ชุมชนปงสนุก ชุมชนจามเทวี ชุมชนเจริญประเทศ และชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้มอบหมายให้ นายสมภพ สุวรรณปัญญา นายเผ่าชัย เทพยศ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ออกสำรวจโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ อาทิ ถนน ฟุตบาททางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ฯลฯ ภายในชุมชนท่ามะโอ ชุมชนศรีล้อมแสงเมืองมา ชุมชนปงสนุก ชุมชนจามเทวี ชุมชนเจริญประเทศ และชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง เพื่อสำรวจสถานที่ก่อนการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาและบำรุงรักษา อำนวยประโยชน์แก่ประชาชน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวลำปาง ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลนครลำปาง ต่อไป