นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมร่วมกับสมาชิกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 43 ชุมชน เขตเทศบาลนครลำปาง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานการประชุมร่วมกับสมาชิกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 43 ชุมชน เขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อร่วมพิจารณาแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อาทิ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. และผู้นำองค์กรภาคประชาชน โครงการมหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ โครงการมหกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ อสม. ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางอย่างยั่งยืนต่อไป ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา เทศบาลนครลำปาง