นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมาตรการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยจากการปล่อยบั้งไฟ พลุ

จังหวัดลำปาง ประกาศมาตรการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยจากการปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ ระบุต้องขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการ จังหวัดลำปาง กล่าวว่า คณะกรมการ จังหวัดลำปางและสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันพิจารณาให้ความ เห็นชอบประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่น ใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อป้องกันอันตรายฯ และเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 และประกาศจังหวัดลำปาง ดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 237 ง วันที่ 17 ตุลาคม 2559 แล้ว และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มีสาระสำคัญพอสังเขปคือ กำหนดให้ผู้ที่จะจุดและปล่อย หรือกระทำการใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใด ที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ ต้องขอ อนุญาตต่อนายอำเภอท้องที่ตามหลักเกณฑ์และจะต้องแจ้งรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ จำนวนโคมลอย รวมถึง ผู้ประสานงาน แจ้งต่อหอบังคับ การบินลำปาง โทรศัพท์ 054-821525 ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน , ในคืนวัน ลอยกระทง และคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่) ปล่อยโคมหลังเวลา 19.30 น. เท่านั้น ผู้กระทำการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือฝ่าฝืนประกาศจังหวัดลำปาง ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน หกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.ratchakitcha.soc.go.th