นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครลำปาง

เทศบาลนครลำปาง รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครลำปาง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครลำปาง ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 บริเวณหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.054-237237 ต่อ 3106-7