นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาเช่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนมูลฝอย ในเขตเทศบาลนครลำปาง ระยะเวลา ๕ ปี งบประมาณ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)