นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

ตามที่ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนวัฒนธรรม ชุมชนท่ามะโอ เทศบาลนครลำปางขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ถนนสายวัฒนธรรมต่อเนื่อง ฯ ตามหนังสือที่ ลป 0022/1608 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง เรื่องขออนุญาตเข้าดำเนินงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายวัฒนธรรมฯ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครลำปาง ได้ทำการตรวจสอบแบบแปลนและพิจารณาอนุญาตให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเข้ามาดำเนินการในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามระเบียบ
ซึ่งเทศบาลนครลำปางเห็นว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินโครงการแบบต่อเนื่อง และได้รับอนุมัติงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อดำเนินการพัฒนา​ ยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่เขตเทศบาลนครลำปางให้มีความน่าสนใจ และเทศบาลนคร​ล​ำ​ปาง​คาดหวังให้การดำเนินโครงการฯ​ดังกล่าว​ช่วยส่งเสริมการท่อง​เที่ยว​ถนนวัฒนธรรมของชุมชน​ท่ามะโอให้พัฒนา​ไปสู่ระดับภูมิภาค​และระดับโลกต่อไป