นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง จัดพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ โครงการประกวด “ชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง” ประจำปี 2562

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ รับฟังคำกล่าวรายงานจาก นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ในพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ โครงการประกวด “ชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง” ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่เทศบาลนครลำปางจัดทำขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลถนน พื้นที่สาธารณะที่อยู่ในเขตบริเวณชุมชน และหน้าบ้านภายในชุมชนของตนเอง ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะถนน ไหล่ทาง หรือบริเวณหน้าบ้านของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่าง ๆ ให้ความสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ น่ามอง โดยมีคณะกรรมการ และคณะทำงานโครงการประกวด ลงพื้นที่เพื่อค้นหาชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง และพิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม เรียบร้อยแล้วนั้น จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง
.
ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวด โครงการประกวด “ชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง” ประจำปี 2562 ดังนี้
.
ประเภทชุมชนน่าอยู่ ได้แก่
.
รางวัลที่ 1 ได้แก่ ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ รับโล่รางวัล และเงื่อนไขพิเศษในการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาชุมชน ในวงเงินงบประมาณ 1,000,000 บาท ให้เทศบาลนครลำปางเข้าดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป
.
รางวัลที่ 2 ได้แก่ ชุมชนนาก่วมเหนือ รับโล่รางวัล พร้อมเงื่อนไขพิเศษ 500,000 บาท
.
รางวัลที่ 3 ได้แก่ ชุมชนการเคหะนครลำปาง รับโล่รางวัล พร้อมเงื่อนไขพิเศษ 300,000 บาท
.
และรางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ ชุมชนบ้านหน้าค่าย ชุมชนเจริญประเทศ ชุมชนประตูต้นผึ้ง และชุมชนศรีล้อมแสงเมืองมา รับโล่รางวัล พร้อมเงื่อนไขพิเศษ 100,000 บาท
.
ประเภทครัวเรือนน่ามอง ได้แก่
.
รางวัลที่ 1 ได้แก่ นางสุภาภรณ์ ธีรภาพกุล จากชุมชนเจริญประเทศ รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
.
รางวัลที่ 2 ได้แก่ นางวิรัช ประเสริฐสังข์ จากชุมชนการเคหะนครลำปาง รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
.
รางวัลที่ 3 ได้แก่ นางวิไลวรรณ สุวรรณปราโมทย์ จากชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
.
และรางวัลชมเชย 10 รางวัล ได้แก่ นายชอ้อน สุขชู ชุมชนป่าขาม 1 นายนำพล ปุญญพันธ์ ชุมชนป่าขาม 1 นายสุริยา ไคร้วานิช ชุมชนบ้านหน้าค่าย นายประสงค์ อุดใจ ชุมชนประตูต้นผึ้ง นายศักดิ์ชัย ไทยสมัคร ชุมชนบ้านหน้าค่าย นางพิมพร สาคร ชุมชนสิงห์ชัย นางจันทร์แก้ว หอมโกศล ชุมชนบ้านหน้าค่าย นายมานพ รู้รอด ชุมชนนาก่วมใต้ นายสมบูรณ์ เลาเหล็กพี ชุมชนนาก่วมเหนือ และนายจรัล อินทะวงค์ ชุมชนศรีบุญโยง รับเงินรางวัล 500 บาท