นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาร่างญัตติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สภาเทศบาลนครลำปาง ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงและประชาชนผู้สนใจ ร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาร่างญัตติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 1 และญัตติอื่น ๆ ที่ขอรับความเห็นชอบต่อสภาฯ ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง