นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.ล้านนาลำปาง จัดอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่านครลำปาง

ดร.สมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่านครลำปาง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง โดย ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ผลงานการวิจัย เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่านครลำปาง แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ อาทิ กำแพงเมืองเก่า เรือนไม้เก่า ย่านการค้า วัดศิลปะพม่าและไทใหญ่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่นิสิตนักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง กว่า 100 คน ให้เกิดความหวงแหนในการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นตนเองสืบไป ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง LK Park เทศบาลนครลำปาง