นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเครือข่ายอาสาสมัครนักประชาสัมพันธ์ มุ่งพัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสารสู่ชุมชน แบบเชิงรุก ในยุค IT

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครลำปาง หลักสูตร การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุค IT โดยมีเครือข่ายชุมชนทั้ง 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายเทศบาลนครลำปาง 4.0 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุค IT ผ่านสื่อออนไลน์ Social Media อาทิ Facebook Line Youtube ฯลฯ เทคนิคการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวอย่างมีประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาเบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจาก อ.วสันต์ เวียนรุ่งเรือง ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม การออกแบบสื่อ การตลาด และสื่อสังคมออนไลน์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้อาสาสมัครนักประชาสัมพันธ์ในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครลำปางได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง