นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ และเรื่องอื่นๆ โดยมี ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมและตอบข้อกระทู้ถามจากสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง
.
สำหรับประชาชนผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับสรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง ได้ที่ งานบริหารกิจการสภาเทศบาลนครลำปาง โทร. 054-237214 ในวันและเวลาราชการ