นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

ให้ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปางพ้นจากตำแหน่ง