นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวสรรหาบุคคล

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอิ่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ด้วยเทศบาลนครลำปาง ประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล ช้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่างในตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  จำนวน 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดตามเอกสารประกาศแนบท้ายนี้