นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สนับสนุนทุนทรัพย์เข้ากองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลำปาง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับมอบทุนจาก นางสุกฤตา พงษ์จะโปะ นางบุรฉัตร ผ่องชมภู และนางทองทราย พุ่มกุมาร ในการสนับสนุนทุนทรัพย์เข้ากองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลำปาง