นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับอธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการเข้าพบเพื่อหารือการวิจัยทางการศึกษาด้านการบริหารจัดการขยะของเทศบาลนครลำปาง ตลอดจนด้านการพัฒนาการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องพักรับรอง เทศบาลนครลำปาง

ต้อนรับอธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง