นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนมูลฝอย ระยะเวลา ๕ ปี งบประมาณ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)