นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนท่าคราวน้อย

รายงานความคืบหน้า “โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนท่าคราวน้อย ตั้งแต่หน้าวัดท่าคราวน้อย ถึงสามแยกเก๊าจาว” ซึ่งขณะนี้ผู้รับเหมาได้เข้าดำเนินการลาดยางผิวถนน พร้อมปรับปรุงบ่อพัก จากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดโครงการเรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไป จะได้ทำการตีเส้นจราจรแบ่งช่องทางการเดินรถ เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้พี่น้องประชาชน ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลนครลำปางต่อไป

รายละเอียดโครงการ
โครงการ : ก่อสร้างปรับปรุงถนนท่าคราวน้อย ตั้งแต่หน้าวัดท่าคราวน้อย ถึงสามแยกเก๊าจาว
งเงิน : 4,244,000 บาท
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ : 24 พฤษภาคม – 25 ตุลาคม 2562
รายละเอียด : ถนน ค.ส.ล.กว้าง 8 - 10 เมตร ความยาว 1,110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมบ่อพักและงานอื่นๆ