นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมท้องถิ่น

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลำปางและประชาคมท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 “เพิ่มเติม” ครั้งที่ 1/2562 ประกอบด้วยแผนงาน 8 โครงการ อาทิ โครงการสมทบก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 โครงการปรับปรุงถนนมนตรี โครงการปรับปรุงถนนนาก่วมเหนือ โครงการปรับปรุงถนนพหลโยธิน ฯลฯ และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 “เปลี่ยนแปลง” ครั้งที่ 1/2562 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2 ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง