นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครลำปาง

นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานกล่าวบรรยายพิเศษให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครลำปาง เพื่อเพิ่มพูนทักษะ พัฒนาศักยภาพ พร้อมนำแนวทางการพัฒนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของชุมชนต่อไป ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง