นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลนครลำปาง ขอประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทุกหมวด/ทุกประเภท ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 768,400,000 บาท โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครลำปางและผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบและร่วมกันตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
.
โดยแยกเป็น
- งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จำนวน 727,000,000 บาท
- งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำนวน 41,400,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 768,400,000 บาท