นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

การประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และญัตติขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และข้อราชการอื่นๆ ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง