นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2562

นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) เทศบาลนครลำปาง แทน ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 รวมถึงการรับทราบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ในวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง.