นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลลำปางหลวง จ.ลำปาง ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบองค์รวม และการจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลนครลำปาง

นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานกล่าวบรรยายพิเศษให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลลำปางหลวง จ.ลำปาง นำโดย นายอดุลย์ กันธิดา นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง พร้อมคณะฯ กว่า 40 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบองค์รวม และการจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลนครลำปาง เพื่อเพิ่มพูนทักษะ พัฒนาศักยภาพ พร้อมนำแนวทางการพัฒนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของชุมชนต่อไป ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา เทศบาลนครลำปาง
.
ในการนี้ นายอดุลย์ กันธิดา นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายจำรัส ชุมแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำปางหลวง ในโอกาสโอนย้ายเข้ารับตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง