นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดศูนย์บริการกิจกรรมบำบัดดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ

เทศบาลนครลำปาง เปิดศูนย์บริการกิจกรรมบำบัดดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ พร้อมให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผ่านกิจกรรมบำบัดรายบุคคล-กลุ่ม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด แล้ววันนี้
.
นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิด “ศูนย์บริการกิจกรรมบำบัดดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ เทศบาลนครลำปาง” โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เปิดให้บริการ “คลินิกกิจกรรมบำบัด” ซึ่งเป็นคลินิกที่ให้บริการในการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา และให้การฟื้นฟูสมรรถภาพ ในแนวทางกิจกรรมบำบัด ทั้งการบริการกิจกรรมบำบัดรายบุคคล (Case by case) และการบริการแบบกิจกรรมกลุ่ม อาทิ กิจกรรมประกอบอาหาร เกมส์ สันทนาการ ฯลฯ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพในกลุ่มผู้สุงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลนครลำปาง ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพและความสามารถของตนเอง ภายใต้การกำกับดูแลและให้คำแนะนำปรึกษา จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และชมรม อสม. เทศบาลนครลำปาง อย่างใกล้ชิด
.
ทั้งนี้ ศูนย์บริการกิจกรรมบำบัดเทศบาลนครลำปาง ตั้งอยู่ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข (สุขสวัสดิ์) เปิดให้บริการทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี เวลา 9.00 – 12.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง โทร. 054-237237 ต่อ 5203, 5204