นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ของสำนักการช่าง

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง นายเผ่าชัย เทพยศ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง นายพีระยศ วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง ประชุมเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักการช่าง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ปรึกษาหารือ พร้อมมอบนโยบายการทำงาน ซึ่งเน้นย้ำให้ปฏิบัติงานตามแผนงาน ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ตามนโยบายของ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ต่อไป