นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง

ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง โดยมีคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามนโยบายของ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ต่อไป