นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 (รอบสุดท้าย)

ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 นำโดย ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม นายนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์มติชน นายภควัต อัจฉริยปัญญา นักฝึกอบรมชำนาญการพิเศษ สถาบันพระปกเกล้า และนางสาวปภาวรินทร์ วิวัฒน์ศิลป์ชัย พนักงานบริการงานทั่วไป สถาบันพระปกเกล้า ในโอกาสเข้าตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ของเทศบาลนครลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง ตามโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 (รอบสุดท้าย) ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครลำปาง และโครงการที่โดดเด่นด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ถนนคนเดินกาดกองต้า 2. โครงการถนนสายวัฒนธรรม 3. โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และ 4. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ประธานชุมชนในพื้นที่ ผู้นำกลุ่ม/สภาองค์กรชุมชนในพื้นที่ ผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่ และผู้แทนที่เหมาะสมในพื้นที่ ร่วมพบปะพูดคุยและประชุมสนทนากลุ่มให้ข้อมูล แก่คณะกรรมการพิจารณารางวัลฯ ร่วมกัน
.
นอกจากนั้น โครงการรางวัลพระปกเกล้า ยังพิจารณาให้คะแนนจากการดำเนินงานพัฒนาตามกรอบแนวคิดสำคัญ 7 ประการ ได้แก่ 1. มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2. มีการจัดทำโครงการและบริการสาธารณะ 3. มีการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น 4. กิจการสภาท้องถิ่น 5. มีการเผยแพร่ข้อมุลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 6. มีการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 7. มีโครงการโดดเด่นเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเทศบาลนครลำปาง ก็ได้ผ่านการประเมินขั้นเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว