นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ศึกษาดูงานด้านการจัดบริการสาธารณะที่เป็นเลิศและนวัตกรรมของเทศบาลนครลำปาง

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง นางละมัย บุญยง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวบรรยายพิเศษให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดบริการสาธารณะที่เป็นเลิศและนวัตกรรมของเทศบาลนครลำปาง (รางวัลชนะเลิศ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประกอบการศึกษาและการวิจัยต่อไป