นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจัดประชุมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันฯ

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ร่วมกับ เทศบาลฯ จัดประชุมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง

นางธีราพัชร ญาณะศรี ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง ปีงบประมาณ 2560 ร่วมวางแผนพิจารณาแนวทาง และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายโครงการ เพื่อให้คนไร้ที่พึ่งและกลุ่มเสี่ยงได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ มีความรู้ความเข้าใจสวัสดิการ เพื่อป้องกันมิให้ถูกล่อลวง เข้าถึงบริการตามความจำเป็นขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ตลอดจนพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพและสามารถประกอบอาชีพที่มีรายได้ ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจัดประชุมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันฯ