นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลำปาง

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง ดร.สมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ร่วมกับคณะกรรมการฯ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนภาคประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลนครลำปาง ให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามนโยบายของ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ต่อไป