นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับรางวัล “คนดีศรีสยาม”

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เข้ารับรางวัล “คนดีศรีสยาม” ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน ยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบคนดีของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท งานประทานรางวัลชูเกียรติ “คนดีศรีสยาม” เชิดชูเกียรติและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม “รางวัลญาณสังวร” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจ ยกย่องบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตลอดจนชีวิตครอบครัวและได้เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ โดยมี ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับรางวัล “คนดีศรีสยาม”