นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครลำปาง จัดการฝึกอบรมโครงการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งกล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “กระบวนการจัดทำแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม” และมีการอบรมทางวิชาการ หัวข้อเรื่อง “แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชน” โดยนางอัญชลี ป่งแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง เป็นวิทยากร โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนจากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารสำนักการช่าง-กองคลัง เทศบาลนครลำปาง