นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ “ครูดีเด่นจังหวัดลำปาง” ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 บุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครลำปาง เข้ารับรางวัล “ครูดีเด่น” เนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” ณ อาคารหอประชุมบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ในปี 2563 ดังนี้

1. นายชนทีฆา พรหมหมา ครูชำชาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) รางวัลเครื่องหมายเชิดเกียรติคุรุสดุดี ระดับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2. นางจามจุรี หาดสาร ครูชำชาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) รางวัลครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. นายนิมิต เจียมตน ครูชำชาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัดลำปาง

4. นางกัลยา ลุผล ครูชำชาญการ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัดลำปาง

5. นายวริทธ วรรณจันทร์ ครูชำชาญการ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

6.นางพรพรรณ ไชยวรรณ์ ครูชำชาญการ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

7. นางอารีพรรณ เครือกลางรงค์ ครูชำชาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

8. นางนัฐตินา ตุลาพันธุ์ ครูชำชาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ของโรงเรียนสังกัดองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
9. นางขวัญใจ พรหมมา ครูชำชาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

10. นางสาวกนกพร เมฆศิริ ครูชำชาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

11. นางรจนา วรรณยศ ครูชำชาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

12. นางสาวมณฑิรา วิลาศี ครูชำชาญการ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ของโรงเรียนสังกัดองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

13. นางสาวตรีนันท์ ลำขาว ครูชำชาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

14. นางสาววรญา วิไลรัตน์ ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) รางวัลพฤหัสบดี

15. นายไพศาล ลาภจรัสแสงโรจน์ ผอ.ชำชาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) รางวัลพฤหัสบดี

16. นางธีรนันท์ เฟื่องฟูกิจการ ครูชำชาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) รางวัลพฤหัสบดี

17. นางสาวอุษา สมคิด ผอ.สำนักการศึกษา สำนักการศึกษาเทศบาลนครลำปาง โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา

18. นายไพศาล ลาภจรัสแสงโรจน์ ผอ.ชำชาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา

 

ภาพ/ข่าว​ นายอัจฉรา​ เงื้อกระโทก นาย​วริศรา​ มีบุญ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง