นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง จัดการประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการประชุม เพื่อเสนอและติดตามความคืบหน้าจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยมีประเด็นสำคัญคือ การจัดพิธีบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (เจ้าพ่อทิพย์ช้าง) ประจำปี 2563 การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ กิจกรรมธรรมะเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 กิจกรรมฝึกอบรมการบริหารจัดการชุมชน และติดตามผลการดำเนินงานของชุมชน รายงานผลการดำเนินงานในภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสาร งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการฯ ประจำปี 2562 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และต่อไปจะมีการจัดการประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบและติดตามความคืบหน้าจากการประชุมร่วมกัน