นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวสรรหาบุคคล

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอิ่น (แก้ไขตำแหน่งใหม่)

ด้วยเทศบาลนครลำปาง  มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่างในตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป  จำนวน 9  ตำแหน่ง  รวม 11 อัตรา
รายละเอียดตามหนังสือที่แนบท้ายนี้