นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เปิดประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครลำปาง ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 โดยมี ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลนครลำปางที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันตอบข้อกระทู้ถามของสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 4.1 สภาเทศบาลนครลำปา มีมติเสียงข้างมาก เห็นชอบญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นเงินคืนภาษีโรงเรียนและที่ดินให้แก่นางสาวรัตนา วิระคำ เปลี่ยนชื่อ-สกุลเป็น นางสาวอภัสนันท์ ทวีพรวรพัชร์

ระเบียบวาระที่ 4.2 สภาเทศบาลนครลำปาง มีมติเสียงข้างมาก เห็นชอบญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อคืนให้กับโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เป็นจำนวนเงิน 35,160 บาท (สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ 4.3 สภาเทศบาลนครลำปาง มีมติเสียงข้างมาก เห็นชอบญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลำปางพิจารณาชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ จำนวน 1 คน และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ จำนวน 1 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศึกษาของเทศบาลนครลำปาง

ระเบียบวาระที่ 4.4 สภาเทศบาลนครลำปาง มีมติเสียงข้างมาก เห็นชอบญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 22 โครงการ

และระเบียบวาระที่ 4.5 สภาเทศบาลนครลำปาง มีมติเสียงข้างมาก เห็นชอบให้ถอนญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบกรณีเทศบาลนครลำปางจะรับโอนรถโดยสารตู้ หมายเลขทะเบียน ป-4421 ลำปาง ของโรงพยาบาลลำปางที่อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่เทศบาลนครลำปาง

ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง