นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนประชาชนที่มีทรัพย์สินอยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางชำระภาษีประจำปี 2559

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนประชาชนที่มีทรัพย์สินอยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางชำระภาษีประจำปี 2559 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยมีประเภทของภาษีดังนี้

1.ภาษีบำรุงท้องที่ เป็นการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีสำหรับท่านที่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลลำปาง ที่มีที่ดินเกิน 100 ตารางวาและผู้มีที่ดินว่างเปล่า หรือมีที่ดินปลูกไม้ยืนต้น ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2559

2.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีสำหรับท่านที่ประกอบการค้า มีบ้านเช่า หรือให้ญาติอาศัย ให้ติดต่อยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

3.ภาษีป้าย การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีสำหรับท่านที่ประกอบการค้าและมีป้ายติดตั้งอยู่ในร้านค้าหรือกิจการของท่าน ต้องมายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

ท่านสามารถติดต่อชำระภาษีได้ที่ งานจัดเก็บภาษี ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักงานเทศบาลนครลำปาง อาคารสำนักการช่าง-กองคลัง ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ หรือโทรศัพท์ 0 5423 7237 ต่อ 7102,1706