นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ยกเลิก ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านแสนเมืองมูล) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านแสนเมืองมูล) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)