เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสตรี

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา นางชนูสี อินดาวงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปางได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “การอบรมแนวทางการดำเนินงานเครือข่ายกลุ่มสตรีเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2559”  ณ อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา ถนนจามเทวี ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในการอบรมดังกล่าว นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ แนวทางการดำเนินงานเครือข่ายกลุ่มสตรีเทศบาลนครลำปาง โดยมีสาระสำคัญคือ  แนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายสตรีฯ ควรต้องมีกำหนดการดำเนินกิจกรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้ กิจกรรมต่างๆ ควรสอดคล้องกับมาตรฐานการส่งเสริม การพัฒนาสตรีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีมติต่างๆ ประกอบไปด้วย

          -  ด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ

          -  ด้านการศึกษาการเรียนรู้

          -  ด้านสุขภาพอนามัย

          -  ด้านสังคมวัฒนธรรมประเพณี

          -  ด้านการจัดการทรัพยากร

          -  ด้านเศรษฐกิจ

โดยให้เครือข่ายสตรีฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานตลอด ปี 2559 ส่วนกิจกรรมในภาคบ่าย วิทยากรจากฝ่ายสังคมสงเคราะห์ได้กำหนดคุณสมบัติสตรีที่จะเข้ารับการฝึกอบรมและการเข้าร่วมในการทำกิจกรรม ต่างๆ ต่อไป สตรีที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการเด็ก สตรีและผู้สูงอายุ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 054-237237 ต่อ 3106-3107 ในวัน เวลา ราชการ