เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ถ่ายทำวีดีโอชุด L.K. Park VTR Presentation 2016

ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2559 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้เดินทางไปยังสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต (L.K. Park) เพื่อถ่ายทำวีดีโอชุด L.K. Park VTR Presentation 2016 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต (L.K. Park) เป็นที่รู้จักแก่ประชาชน และ เพื่อปลูกฝัง ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต (L.K. Park) ได้เปิดทำการเมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 3,000คน มีทั้งเด็กและเยาวชน เข้าใช้บริการในสำนักงานอุทยานการเรียนรู้แห่งนี้ โดย ดร. กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “ผมจะสร้างสังคมลำปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนและตลอดไป”