เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดตั้งชุดถังแยกขยะภายในสำนักงานฯ

นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลนครลำปาง แจ้งว่า ปัจจุบันเทศบาลนครลำปาง ได้จัดกิจกรรม “คัดแยกขยะมูลฝอย ในสำนักงานเทศบาลนครลำปาง” โดยได้จัดตั้งชุดถังคัดแยกขยะ 4 ประเภทไว้ 9 จุดภายในสำนักงานเทศบาลนครลำปาง โดยแบ่งเป็นขยะถังที่ 1 ประเภทขยะทั่วไป ขยะเปียก ถุงหิ้ว ขยะถังที่ 2 ประเภทขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องต่างๆ ขยะรีไซเคิลอื่นๆ ขยะถังที่ 3 ประเภทกระดาษแข็ง กระดาษอ่อน กระดาษทุกประเภท และขยะถังที่ 4 ประเภทขยะอันตราย หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่มือถือ ถ่ายไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการคัดแยกขยะของพนักงานเทศบาล และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชุมชน ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยตามนโยบายของรัฐบาล