เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ มอบทุนทรัพย์สนับสนุนกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองฯ

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับมอบทุนจาก “มูลนิธิลำปางสงเคราะห์” ในการสนับสนุนทุนทรัพย์เข้ากองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลำปาง เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท และทุนสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไก่ขาวเกมส์ 2016 : เกมส์แห่งความสุข เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

โดยขณะนี้ มีประชาชนชาวลำปาง และผู้มีจิตเป็นกุศล ร่วมเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างศาลหลักเมืองนครลำปาง ดังนี้
1. ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง บริจาคเงินร่วมทำบุญสร้างปูนปั้นพญานาคย่อมุมหลังคา จำนวน 2 ตัวๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท 
2. นายสุระโยธิน ธนะสุวัตถิ์ บริจาคเงินร่วมทำบุญสร้างปูนปั้นพญานาคย่อมุมหลังคา จำนวน 2 ตัวๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท
3. พ.ต.ท.สมบูรณ์ บูรณพิร บริจาคเงินร่วมทำบุญสร้างปูนปั้นพญานาคย่อมุมหลังคา จำนวน 2 ตัวๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท
4. นางชูเกียว เอื้อชัยชีพ บริจาคเงินร่วมทำบุญสร้างปูนปั้นพญานาคย่อมุมหลังคา จำนวน 2 ตัวๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท
5. ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พ.ต.ท.สมบูรณ์ บูรณพิร และนายสุระโยธิน ธนะสุวัตถิ์ รับเป็นเจ้าภาพในการติดทองคำเปลวเสาหลักเมือง คนละ 1 ต้น
6. นางจันทร์สม เสียงดี ทีปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง รับเป็นเจ้าภาพในการปิดทองศิลาจารึกของศาลหลักเมืองลำปาง
7. นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้แจ้งความประสงค์ที่จะร่วมทำบุญพัฒนาศาลหลักเมืองลำปาง (ยังไม่ระบุจำนวน)
8. นายนิรันดร์ หาญคีรีรัตน์ ขอประสานและหารือกับกลุ่มบุคคลที่สนิท เพื่อร่วมทำบุญพัฒนาศาลหลักเมืองลำปางในครั้งนี้ ยอดบริจาคเงินอาจมากกว่า 100,000 บาท
9.  มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ มอบเงินสนับสนุนเข้ากองทุนฯ เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท
(หมายเหตุ : สำหรับรายนามผู้มีจิตเป็นกุศล ร่วมเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างศาลหลักเมืองนครลำปาง จะนำเรียนเพิ่มเติมให้ทราบเป็นระยะๆ )

ทั้งนี้เทศบาลนครลำปางได้ดำเนินโครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองลำปางหลังใหม่ โดยใช้งบประมาณของเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2558 เป็นเงินจำนวน 9 ล้านบาท ในการก่อสร้างโครงสร้างภายนอก โดยได้รื้อถอนและก่อสร้างประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพื่อให้ดำเนินการก่อสร้างศาล หลักเมืองลำปางหลังใหม่เสร็จสมบูรณ์ที่สุด เทศบาลนครลำปาง ตระหนักถึงความสำคัญและประสงค์ให้พี่น้องลำปาง ผู้มีจิตเป็นกุศล ตลอดจน ผู้มีความศรัทธาในศาลหลักเมืองลำปาง ได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างศาลหลักเมืองลำปางใหม่ โดยร่วมบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลำปาง ตามกำลังศรัทธา โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 503 0 66247 2 ชื่อบัญชี " กองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลำปาง" ขอความกรุณาส่งแฟกซ์ใบโอน 0 5423 7261 หรือ E-mail :nakhonlampang.fn@gmail.com โปรดระบุชื่อ-ชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน เพื่อจักได้ตอบรับและจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลนครลำปาง 0 5423 7237 และหรือ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง โทรศัพท์มือถือ  08 9755 9796  ประธานคณะกรรมการฯ   นางชนูสี  อินดาวงค์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง  โทรศัพท์มือถือ 

08 1595 8019  เลขานุการกองทุนฯ  พ.ต.ท. สมบูรณ์  บูรณพิธ  โทรศัพท์มือถือ 08 9756 2929  กรรมการกองทุน และนายประพัฒน์ศร รุ่งเรือง อดีตประธานชมรมผู้สื่อข่าวนครลำปาง โทรศัพท์มือถือ 08 9755 5548 เลขานุการกองทุน