เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิด “กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายและรับรายงานตัวผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลนครลำปาง” ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 ณ วัดศรีบุญโยง และวัดปงสนุก จ.ลำปาง โดยกองสวัสดิการสังคม

เทศบาลนครลำปาง ได้ดำเนินการรับรายงานตัวและประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 คาดว่าจะมีผู้สูงอายุ จำนวน 9,302 คน และผู้พิการ จำนวน 1,107 คน รวม 10,409 คน เข้ารายงานตัวเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ เข้ารายงานตัวและเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงไปแสดงตน ในระหว่างวันที่ 19 – 30 กันยายน 2559 ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง โทร. 0-5423-7237 ต่อ 3107

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ