นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง สำรวจต้นไม้ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะกรรมการฐานทรัพยากรท้องถิ่น ลงพื้นที่สำรวจต้นไม้ที่มีความสำคัญ ในเขตเทศบาลนครลำปาง เช่น ต้นขะจาว ต้นยางนา ต้นรวงผึ้ง เป็นต้น เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เพื่อที่จะนำกราบบังคมทูลรายงานต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพิพิธภัณฑ์เมืองลำปาง ในเดือนมิถุนายน 2563 นี้