เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานปี งบประมาณ 2559 และจัดทำแผนปฏิบัติงานปี 2560 ในโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดทำโครงการ เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายพงค์กร รัตนประเวศน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในปี 2559 และแผนปฏิบัติงานในปี 2560 ด้านงานวางแผนสาธารณสุข งานพัฒนาบุคลากร งานสาธารณสุขมูลฐาน งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข งานสุขาภิบาลอาหาร งานธุรการ งานตลาด ตลอดจนงานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา เทศบาลนครลำปาง

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559