นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจต้นไม้ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะกรรมการฐานทรัพยากรท้องถิ่น ลงพื้นที่สำรวจต้นไม้ที่มีความสำคัญ ในเขตเทศบาลนครลำปาง เช่น ต้นรวงผึ้ง ต้นมะม่วงป่า ต้นงิ้ว ต้นราชพฤกษ์ ต้นสะเดา ต้นโพธิ์ เป็นต้น เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เพื่อที่จะนำกราบบังคมทูลรายงานต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพิพิธภัณฑ์เมืองลำปาง ในเดือนมิถุนายน 2563